خط مشی شرکت

خطي مشي شركت ولتاژ گستر کنگان در رابطه با كارفرما
پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال خواسته ها ونيازهاي كارفرما
ارتباط با كارفرما بر اساس دو اصل منطق و صداقت
تلاش در جهت مستند و مكتوب سازي تمامي ارتباطات ، دستورالعمل ها و ….
شناسايي و طرح ايرادات و نقايص كار ، با كارفرما در جهت اجراي هر چه بهتر پرورژه
انعطاف پذيري لازم در قبال تغييرات غيرقابل اجتناب پروژه آن چنان كه نظر كارفرما جلب‌گردد.

 

خط مشي شركت ولتاژ گستر کنگان در رابطه با افراد و نيروي انساني :

حفظ حرمت و كرامت انساني افراد
تلاش در جهت ايجاد حس همدلي و همكاري افراد تحت مديريت واحد
تلاش در جهت احقاق حقوق افراد در رابطه باحرفه و شغل آنان
بها دادن به استعداد افراد و تشويق گروه ها به بهره وري هر چه بيشتر
پياده سازي سيستمهاي فردي و گروهي ايمني ، بهداشت و زيست محيطي ضمن استفاده از بيمه نامه ها در تمام مراحل پروژه به منظور حفاظت از جان و مال و محيط زيست انسان

 

خط مشي شركت ولتاژ گستر کنگان در رابطه با تعهدات اجرايي در هر پروژه :‌
مديريت و اجراي پروژه با حداكثر سرعت بر اساس برنامه زمانبندي و حتي جلوتر از آن
تضمين كيفيت مراحل اجراي پروژه و رعايت استاندارها و تاكيد بر اصل «دقت توام با سرعت »
پذيرش مسئوليت هرگونه قصور احتمالي كه از سوي اين شركت رخ دهد و تلاش در جبران هرچه سريعتر آن
پيش بيني و شناسايي ايرادات و نقايص پروژه قبل از اجرا و در ميان گذاشتن با كارفرما جهت رفع نقايص
ارائه بهترين ، سريعترين و ارزانترين روش هاي اجرايي براي مراحل مختلف پروژه
عدم انجام هيچ عملي به صورت خود سرانه و بدون دستورالعمل كارفرما
ارائه گزارشات روزانه ، ماهانه و. . . و مطرح ساختن نقاط ضعف و قوت مراحل مختلف پروژه جهت همكاري هر چه بهتر با كار