پروژه‌های انجام شده

۱- اجرای سیستم برق  پروژه فازهای  ۱۷و ۱۸ پارس جنوبی

( کارفرما:  شرکت گلسافر )

* نصب تجهیزات و تابلو های برقsub station 10

* مسیر سازی کابل های برق اعم از اجرای ترنچ ، سینی کابل ، لدر، کاندوئیت و داکت

* اجرای کابلکشی کابلهای برق unit 160& unit 108& sub station 10

* اجرای گلند ، سرکابل ، مفصل ، کانکشن پنل و تابلوهایsub station 10&7&1

*  اجرای سیستم  ارتینگ جنرال و پایپینگ unit 160& unit 108

*اجرا و راه اندازی سیستم هیترسینگ

*اجرای سیستم های لایتینگ اعم از:STREET LIGHTING   ، FLOD LIGHTING ، روشنایی ساختمان station 10  و sub station 7

*نصب تاور روشنایی

 

۲- اجرای سیستم برق وابزار دقیق پروژه فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

( کارفرما : شرکت چاد و پتونیا)

* مسیر سازی کابل های برق اعم از اجرای ترنچ ، سینی کابل ، لدر، کاندوئیت و داکت

*  اجرای سیستم  ارتینگ جنرال و پایپینگ unit 101-2& unit113& unit 101-3 unit113&unit 107

*اجرای سیستم های لایتینگ اعم از:STREET LIGHTING   ، FLOD LIGHTING ، روشنایی ساختمان NIB

* اجرای کابلکشی کابلهای برق unit 107& unit 101-2

* اجرای گلند ، سرکابل ، مفصل ، کانکشن

 

۳- اجرای کابل کشی ، کانکشن و نصب تجهیزات ابزاردقیق پروژه فاز های ۱۷و۱۸ پارس جنوبی

(کارفرما :مشارکت پتروالکتریک و مشانیر)

*اجرای کابل کشی  ابزاردقیق ،  F&G ، TELECOM- unit 160& unit 108

* نصب تجهیزات و اجرای تیوپ

 

۴- نصب تجهیزات ابزاردقیق و اجرای کابلکشی  TELECOMپروژه فاز ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی

(کارفرما: شرکت تسکو سپاه نیر)

 

۵- اجرا، راه ندازی  سیستم برق و مکانیکال ایستگاه های پمپاژ پروژه خط لوله انتقال آب دشت فرامرزان، آب و فاضلاب استان هرمزگان

(کارفرما: شرکت آب صنعت نیکان)

*ساخت فوندانسیون تجهیزات ، نصب الکتروپمپ ها و سرچ تانک ایستگاه های پمپاژ

*ساخت و نصب کلکتور رانش و مکش و valve ها

*انجام مسیر سازی کابل های برق اعم از ساخت ترنچ ، سینی و لدر

*اجرای سیستم برق و ابزار دقیق ، نصب تجهیزات وتابلوها ، کابلکشی ، کانکشن ،

*اجرای روشنایی ساختمان های کنترل و ساختمان پمپاژ ، روشنایی محوطه و نصب تاور های روشنایی

*اجرای سیستم تله متری

*انجام تست الکتروموتورها و hydro test و راه اندازی

۶- اجرای پروژه برق بیمارستان شهرستان دیر

(کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء موسسه الهادی)

*اجرای مسیرسازی ساخت سینی و لدر

*اجرای کابلکشی ،سرکابل، نصب وکانکشن تابلوهای برق sub station و موتورخانه

۷- طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله آب دشت فرامرزان، آب و فاضلاب استان هرمزگان

(کارفرما: شرکت آب صنعت نیکان)

۸- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک پروژه فاز های ۱۵و۱۶ پارس جنوبی

(کارفرما : شرکت برنا الکترونیک)

* اجرای سیستم حفاظت کاتدیک کف مخازن MRU

* اجرای کابل کشی حفاظت کاتدیک مخازن MRU به طول ۲۰هزار متر  و نصب ترانس رکتیفایر

* اجرای حفاظت کاتدیک خط لوله “۴۲و “۸  خطر فلر به همراه حفاری ۶۰متر چاه ، نصب آند و ترانس رکتیفایر و راه اندازی سیتم

*ساخت ترنچ ، مسیرسازی و اجرای کابلکشی حفاظت کاتدیک به طول  ۵۶ هزار متر Unit 100

* نصب و ساخت فونداسیون باکس ها ، ترانس رکتیفایر و قالب سرچاهی

*پیش راه اندازی و رفع عیب سیستم حفاظت کاتدیک ۶ یونیت

۹- طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی پروژه حفاظت کاتدیک خط لوله “۵۶ گاز ترش فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی بصورت EPC

(کارفرما: شرکت ایران آروین )

۱۰- طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی پروژه  حفاظت کاتدیک خط “۳۶ صادرات میعانات گازی فازهای ۱۹ و ۱۲ پارس جنوبی (کارفرما : شرکت ایران آروین)

۱۱- تامین و اجرای پروژه حفاظت کاتدیک ایستگاه های گاز خورموج ،بردخون ، اهرم (کارفرما : شرکت گاز استان بوشهر)

۱۲- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک پروژه اسکله شرقی جزیره  خارک

(کارفرما : شرکت دریا کوش)

۱۳- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک ایستگاه TBS شرکت گاز کنگان

(کارفرما : شرکت گاز شهرستان کنگان)

۱۴ طراحی و اجرای تقویت کامپوزیتی خط دریایی سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی مشارکت شرکت های ۳X فرانسه و مهندسی خطوط لوله توانا

( کارفرما : شرکت تاسیسات دریایی )

۱۵ پروژه پایش سیستم حفاظت کاتدیک پالایشگاه گاز فجر جم و اماکن تابعه(کارفرما: شرکت پالایش گازفجرجم)